KFIRTematyka i cele

Patronat

KNoF PANKomitet Nauk o Finansach

Polskiej Akademii Nauk

 kibr

 

 

http://www.ue.wroc.pl/p/logotyp2/poziom_pl.png

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 

sfaa.pl

 

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH

W POLSCE

 logo jelenia gra

Marcin Zawiła
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Patronat medialny

logo MR

Dofinansowanie i wsparcie

ZNAK NBP projekt realizowany

 

jeleniaplast logo.17d05

 logoWojanow

 

 pks

 wodnik

uzdr

logo ksi

 

 

Tematyka i cele konferencji

Cele Konferencji:

 • Prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w gronie naukowców – reprezentujących różne instytucje naukowo-badawcze (krajowe i zagraniczne)– zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju, w szczególności w kontekście finansów i rachunkowości oraz edukacji, etyki i innowacji.
 • Pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego znaczenia dla pomyślności społeczeństw i gospodarek oraz dobrostanu środowiska naturalnego w perspektywieglobalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej (makro-, mezo- i mikroekonomicznej), a także na temat możliwości jego utrwalania poprzez doskonalenie działania systemów finansowych, procesów zarządzania finansami oraz rachunkowości.
 • Rozwój nauk ekonomicznych (ekonomii, finansów, zarządzania) i krzewienie edukacji ekonomicznej poprzez zaproszenie do czynnego udziału w konferencji – przygotowanie artykułów naukowych, wygłoszenie referatów, zaprezentowanie posterów naukowych, udział w dyskusji – zarówno doświadczonych naukowców (ekspertów), jak i początkujących pracowników nauki (doktorantów), a także potencjalnych przyszłych uczonych (studentów),którzy interesują się zrównoważonym rozwojem z różnych perspektyw, w tym w kontekście finansów i rachunkowości oraz edukacji, etyki i innowacji.
 • Popularyzacja wiedzy o różnorodnych aspektach zrównoważonego rozwojupoprzez publikację artykułów przygotowanych na Konferencję.
 • Integracja środowisk – pracowników naukowych z różnych ośrodków (krajowych i zagranicznych);uczonych z różnym doświadczeniem w pracy naukowej (wybitnych ekspertów i rozpoczynających karierę naukową); nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; naukowców i praktyków – poprzez zorganizowanie spotkania i stworzenie przyjaznych warunków do interesujących merytorycznych dyskusji oraz nawiązania kontaktów zawodowych.

 

Tematyka Konferencji

1. Sektor finansowy a cele i zasady zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar wiarygodności i odpowiedzialność podmiotowa banku centralnego,
 • standardy etyczne w polityce pieniężnej,
 • pieniądz wirtualny i jego wpływ na systemy monetarne,
 • standardy etyczne w transakcjach na rynkach finansowych,
 • bezpieczeństwo systemów płatniczych,
 • odporność banków na zagrożenia makroekonomiczne,
 • odporność firm ubezpieczeniowych na zagrożenia katastroficzne i nadzwyczajne,
 • odpowiedzialny nadzór nad instytucjami sektora finansowego,
 • modele biznesowe instytucji finansowych w warunkach zrównoważonego rozwoju,
 • etyka biznesu a praktyki shadow banking,
 • społecznie odpowiedzialne inwestowanie,
 • standardy etyczne w polityce wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach finansowych,
 • innowacyjne produkty finansowe a wykluczeniefinansowe,
 • prosumeryzm na rynku finansowym,
 • kapitał relacyjny a wiarygodność i stabilność instytucji finansowych,
 • rynek finansowya stabilność fiskalna państwa,
 • rola Banku Gospodarstwa Krajowego w obsłudze prospołecznych i prośrodowiskowych programów rządowych,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych,
 • rola rachunkowości instytucji finansowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości instytucji finansowych a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości instytucji finansowych.

2. Rola podmiotów sektora finansów publicznych w utrwalaniu zrównoważonego rozwoju:

 • standardy etyczne w polityce budżetowej i zarządzaniu długiem publicznym,
 • budżety zadaniowe a zintegrowana odpowiedzialność za politykę budżetową,
 • planowanie budżetowe a stabilność finansów publicznych,
 • standardy etyczne w działalności aparatu skarbowego,
 • system podatkowy a nierówności wewnątrzgeneracyjne i międzysektorowe,
 • skuteczność egzekwowania dyscypliny finansów publicznych,
 • bezpieczeństwo i stabilność systemu ubezpieczeń społecznych,
 • sprawiedliwość i solidarność społeczna w systemie ubezpieczeń społecznych,
 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność usług publicznych,
 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność inwestycji finansowanych ze źródeł publicznych,
 • finansowanie obszarów przyrodniczo cennych,
 • publiczne (budżetowe i pozabudżetowe) źródła finansowania ochrony środowiska,
 • demonstracyjna rola podmiotów sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju (partnerstwo publiczno-prywatne, inwestycje podnoszące efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej, zielone zamówienia publiczne, inwestycje komunalne w energetykę rozproszoną),
 • odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • państwowe fundusze inwestycyjne a solidarność międzygeneracyjna,
 • efektywność i standardy kontroli zarządczej w podmiotach sektora finansów publicznych,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności podmiotów sektora finansów publicznych,
 • rola rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych a odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych.

3. Aktywność podmiotów sektora realnego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • problemowe rachunki kosztów środowiskowych jako instrument rachunkowości zarządczej,
 • rachunki zewnętrznych kosztów społecznych i środowiskowych oraz metody ich internalizacji,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i podlegających wykluczeniu społecznemu,
 • kapitał społeczny i środowiskowy jako determinanty kondycji finansowej przedsiębiorstw,
 • strategie finansowe polskich przedsiębiorstw wobec polityki energetyczno-klimatycznej,
 • efektywność pomocy publicznej na cele ekologiczne,
 • efektywność inwestycji proekologicznych,
 • wspieranie i promocja innowacji ekologicznych,
 • systemy promocji i wsparcia odnawialnych źródeł energii,
 • promocja prosumentów na rynku energii,
 • dylematy w zakresie handlu aukcyjnego emisjami gazów cieplarnianych,
 • koncesje i opłaty eksploatacyjne w optymalizacji społecznych i ekonomicznych korzyści eksploatacji bogactw naturalnych,
 • odpowiedzialny nadzór właścicielski nad polskimi firmami z udziałem kapitału państwowego i komunalnego,
 • innowacyjne produkty a zrównoważony rozwój,
 • relacje między innowacyjnością gospodarek a zrównoważonym rozwojem,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • rola rachunkowości przedsiębiorstw we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości przedsiębiorstw.
Ostatnio zmieniany środa, 02 listopad 2016 08:53