KFIRSpecjalność RiDF

Specjalność "Rachunkowość i doradztwo finansowe"

Utworzenie w 2007 roku specjalność Rachunkowość i Doradztwo Finansowe było odpowiedzią na zmiany w reformującej się polskiej gospodarce. Program zajęć stworzony dla specjalności RiDF kładzie nacisk nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej ale także na opanowanie praktycznych umiejętności , niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Studentów specjalności RiDF kształcą wysokiej klasy specjaliści, posiadający duże doświadczenie zawodowe i praktykę gospodarczą.

Studia o kierunku Ekonomia i specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE przygotowują do pracy w:

  • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw
  • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw
  • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem
  • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych
  • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych
  • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych
  • biurach rachunkowych
  • firmach konsultingowych i audytorskich
  • firmach doradztwa finansowego
  • kancelariach podatkowych

Studia na specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE dają przepustkę do zdobycia zawodu:
  • głównego księgowego
  • biegłego rewidenta
  • audytora
  • doradcy podatkowego, kredytowego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego
  • analityka finansowego
  • maklera
  • brokera ubezpieczeniowego
  • aktuariusza
  • inspektora kontroli skarbowej i podatkowej


Absolwent specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE posiada wiedzę i praktyczne umiejętności takie jak:

  • prowadzenie uproszczonej i pełnej ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  • rozliczanie kosztów, ich analizy i oceny
  • posługiwanie się nowoczesnymi rachunkami kosztów w procesach zarządczych,
  • prowadzenie analiz finansowych w oparciu o sprawozdania finansowe ( w tym pro forma) pro forma oraz wnioskowanie o bieżącej i przyszłej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, banku i firmy ubezpieczeniowej
  • prowadzenie analiz przedsięwzięć inwestycyjnych
  • prowadzenie analiz w zakresie kształtowania struktury kapitału i budowania strategii finansowania przedsiębiorstw
  • sporządzanie biznes planów
  • sporządzanie budżetu przedsiębiorstw w systemie controllingu
  • sporządzania analizy efektywności inwestycji w instrumenty finansowe i budowę strategii tych inwestycji
  • rozpoznawania nadużyć i oszustw finansowych oraz fałszowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
  • badanie konkurencyjności palety usług bankowych, ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz interaktywna ich sprzedaż z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych kanałów dystrybucji na rzecz osób fizycznych, samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw
  • doradztwo z zakresie osobistych planów finansowych (np. gromadzenia środków na starość)
  • badania możliwości pozyskiwania pomocy publicznej przez przedsiębiorców i środków pomocy unijnych
  • doradztwo w zakresie tworzenia tarczy podatkowej oraz wyjaśniania zakresu obowiązków podatkowych 

Zajęcia na specjalności RiDF

Realizacja przedmiotów na specjalności Rachunkowość i Doradztwo Finansowe kładzie nacisk nie tylko na teoretyczne przygotowanie studenta do późniejszej pracy. W bardzo dużej mierze proces dydaktyczny polega na przekazywaniu praktycznej wiedzy, która jest bardzo przydatna studentom podczas poszukiwania pracy jak również w późniejszym okresie zawodowo czynnym. Dzięki nieustannemu udoskonalaniu programu specjalności Rachunkowość i Doradztwo Finansowe, studenci są doskonale przygotowani do pracy nie tylko w jednostkach administracji publicznej czy prywatnych podmiotach gospodarczych ale również nabywają wiedzę niezbędną do właściwego zarządzania własną firmą z grupy MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Wiedza na zajęciach przekazywana jest przez osoby o bogatym doświadczeniu praktycznym.

Studia I stopnia

Finanse samorządowe

Rachunkowość finansowa

Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe

Rachunkowość i audyt jednostek sektora finansów publicznych

Rozliczenia finansowe w gospodarce

Kontrola i rewizja finansowa

Finanse przedsiębiorstwa

Budżetowanie w controllingu

Finanse osobiste

Sprawozdawczość finansowa

Finanse i rachunkowość małej firmy

Rachunkowość informatyczna

Analiza i rating sektora finansowego

Rachunkowość i audyt podatkowy

Studia II stopnia

Finanse behawioralne

Nowoczesne rachunki kosztów        

Biznes plan    

 Relacje inwestorskie 

Analiza techniczna i fundamentalna 

Polityka gospodarcza wobec małej firmy     

 Analiza finansowa    

 

Aktualne syllabusy do przedmiotów można znaleźć na stronie Wydziału

Ostatnio zmieniany sobota, 12 listopad 2016 19:31