Wydrukuj tę stronę

dr hab. Melania Bąk, prof. UE we Wrocławiu

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 254, budynek A, pokój 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg kariery naukowej:

  • uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 1994 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Rozwój bezrobocia w województwie jeleniogórskim w okresie 1991-1993 i wynikające zeń zagrożenia dla psychiki oraz morale bezrobotnych i ich rodzin" 
  • uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 2002 r. na podstawie rozprawy pt. "Rachunkowość retrospektywna i prospektywna w procesie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie"
  • uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w 2021 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego”, Monografie i Opracowania nr 302, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 533

Zainteresowania naukowe:

• Rachunkowość w ujęciu praktyczno-naukowym
• Rachunkowość finansowa
• Polityka rachunkowości i jej kreatywność
• Nurt behawioralny w rachunkowości
• Rachunkowość mikro i małych jednostek
• Rachunkowość podatkowa
• Sprawozdawczość w wymiarze finansowym i niefinansowym
• Informacje finansowe i niefinansowe w rachunkowości
• Problematyka zasobów niematerialnych/majątku niewidzialnego w rachunkowości (aktywa niematerialne i kapitał intelektualny)
• Wartości niematerialne (bilansowe) w rachunkowości
• Społeczna odpowiedzialność rachunkowości

Zajęcia dydaktyczne:

• Rachunkowość
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość kreatywna
• Rachunkowość podatkowa
• Rachunkowość małych firm
• Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych
• Zaawansowana rachunkowość finansowa
• Rachunkowość jednostek budżetowych• Raportowanie w podmiotach gospodarujących
• Audyting

 

Wybrane publikacja

Monografia naukowa (autorska)

Bąk M., Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego, Monografie i Opracowania nr 302, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 533.

Monografie naukowe (redakcja)

1. Bąk M., Orzeszko T., Hajduga E. (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacyjność. Finanse, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, ss. 480.
2. Bąk M. (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesności – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, ss. 107.

Rozdziały w monografiach naukowych

1. Bąk M., Charakterystyka cyklu życia przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, E. Walińska (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, rozdz. 3, pkt. 3.4.1, 3.4.2, s. 106-116.
2. Bąk M., Uwagi na temat pojęcia i klasyfikacji wartości niematerialnych, [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, A. Dyhdalewicz, G. Klemecka-Roszkowska, J. Sikorski (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008, s. 183-192.
3. Bąk M., Wartości materialne i wartości niematerialne w systemie rachunkowości współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, T. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2009, s. 201-211.
4. Bąk M., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 244-260.
5. Bąk M., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju rachunkowości, [w:] Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność, S. Sojak (red.), Wydawnictwo Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 271-285.
6. Bąk M., Wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, część II, rozdz. 1, [w:] Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych, M. Cellary, M. Kaczurak-Kozak (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 109-133.
7. Bąk M., Kogut J., Orzeszko T., Zuchewicz J., Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez mikro- i małych przedsiębiorców w Polsce / Pravidla vedení účetnictví u mikro a malých podnikatelů v Polscu, [w:] Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu / Ekonomické aspekty podnikáni v česko-polském přihraniči, H. Jáčová, J. Adamek a Kolektiv, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2019, rozdz. 2, s. 60-97.
8. Bąk M., Behawioryzm księgowego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość wobec wyzwań współczesności – wybrane zagadnienia, M. Bąk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 11-26.

Artykuły naukowe w czasopismach i materiałach konferencji międzynarodowych

1. Bąk M., Rachunkowość w dobie globalizacji i kryzysu finansowego – szanse i zagrożenia, [w:] Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, J. Adamek (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 121, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 9-22.
2. Bąk M., Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, [w:] Nauki o finansach 4, G. Borys (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 346-361.
3. Bąk M., Wyzwanie dla współczesnej rachunkowości – koszty klienta w przedsiębiorstwie, [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, E. Urbańczyk (red.), Zeszyty Naukowe nr 634, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 477-490.
4. Bąk M., Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, T. Kiziukiewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 47-60.
5. Bąk M., Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa a składniki majątku niewidzialnego, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, T. Kiziukiewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 23-33.
6. Bąk M., Aktywa niewidzialne przedsiębiorstwa – istota i znaczenie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 41-55.
7. Bąk M., Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja, T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 11-21.
8. Bąk M., Dilemmas related to the concept and valuation of intangible assets in the accounting system of an enterprise, [w:] Nauki o Finansach Financial Scienses 1 (6), E. Bogacka-Kisiel (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, s. 115-132.
9. Bąk M., Marka jako składnik majątku niewidzialnego - rozważania z perspektywy rachunkowości, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 319-332.
10. Bąk M., Wycena zasobów niematerialnych z perspektywy rachunkowości a różnorodność metod wyceny, [w:] Nauki o finansach Financial Sciences 2 (7), G. Borys (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 171-189.
11. Bąk M., Wartość godziwa w rachunkowości jako koncepcja wyceny aktywów niematerialnych, [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 661-673.
12. Bąk M., Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badawcze, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013, s. 55-77.
13. Bąk M., Odpowiedzialność społeczna jako determinanta tworzenia zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 329, Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka - środowisko, D. Dziawgo, G. Borys (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 36-44.
14. Bąk M., Majątek współczesnego przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014, s. 39-50.
15. Bąk M., Models of non-material resources in enterprises – the structural aspect, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 351, Finance and Accounting – Theory and Practice, red. J. Adamek, M. Swacha-Lech (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 9-22.
16. Bąk M., Rachunkowość i jej kapitał, czyli rachunkowość w wymiarze niematerialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Rachunkowość – polityka makroekonomiczna - globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 45-54.
17. Bąk M., Social responsibility of accounting vs. corporate image, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 397, Finanse and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, red. J. Dziuba, T. Orzeszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 45-57.
18. Bąk M., Wartość firmy jako składnik majątku ujawnianego i nieujawnianego – rozważania o istocie, klasyfikacji i znaczeniu, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 268,UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 20-33.
19. Bąk M., The Transformation of Financial Reporting from the Perspective of Theory and Practice – main Directions of Changes in the 21st Century, “Journal of European Economy”, A. Krysovatyi (ed.), vol. 15, no. 3, Published by Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine 2016, s. 335-348.
20. Bąk M., Creativity in Accounting versus Accountant’s Behaviourism, [in:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, Book 1, Finance, Economics and Tourism, vol. 3, Albena, Bulgaria 2017, s. 161-171.
21. Bąk M., Orzeszko T., Zrównoważony rozwój rachunkowości – analiza zjawiska i determinanty kreujące, [w:] Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość, J. Adamek, J. Kogut, W. Krawiec (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, nr 479, s. 9-22.
22. Bąk M., Adamek J., Kogut J., Non-financial Information in Accounting – an Opportunity or a Threat for Enterprise, [in:] 5TH International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, vol. 5, Modern Science, Issue 1.3, Finance, Economics and Tourism, Albena, Bulgaria 2018, s. 257-268.
23. Bąk M., Adamek J., Kogut J., Non-financial Information – Sources of Imperfections in the Opinion of Polish Accounting Practitioners, [in:] 19th International Joint Conference, Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Proceedings, Vydavatel’stvo Ekonom University of Economics in Bratislava, Prague, Czech Republic 2019, s. 10-23.
24. Bąk M. (2020), Behavioral Trend in Contemporary Accounting – the Essence and Subject-Object Scope, [w:] Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, S. Soliman Khalid (ed.), 35TH International Business Information Management Association (IBIMA), Seville, Spain 2020, s. 2725-2736.
25. Bąk M. (2020), Creating Enterprise Image Versus Non-financial Reports – A Case of the Social Reports Competition, [w:] Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, S. Soliman Khalid (ed.), 35TH International Business Information Management Association (IBIMA), Seville, Spain 2020, s. 12247-12260.