KFIRPracownicyPracownicy samodzielnidr hab. Robert Kurek, prof. UE we Wrocławiu

dr hab. Robert Kurek, prof. UE we Wrocławiu

Wyślij email
Konsultacje

Przebieg kariery naukowej:

  • 1995 r. - magister ekonomii: praca magisterska pt. „Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnego Polisa S.A.”;
  • 27.09.2000 r. - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: rozprawa pt. „Ekonomiczno-finansowe warunki rozwoju sektora ubezpieczeń gospodarczych w Polsce”;
  • 17.11.2016 r. - doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse; na podstawie osiągnięcia pt. „Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń”.

Zainteresowania naukowe:

Krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe; usługi finansowe i podmioty rynku finansowego oraz ich otoczenie; ubezpieczenia gospodarcze, społeczne i zdrowotne; analiza finansowa i pośrednictwo finansowe (kredytowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne); systemy pieniężne i waluty wirtualne (kryptowaluty, bitcoin), innowacje finansowe.

Zajęcia dydaktyczne:

a) Ubezpieczeniowe: Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia emerytalne, Ubezpieczenia zdrowotne, Doradztwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Współczesne rynki ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami firm ubezpieczeniowych;
b) Zarządzanie finansami: Finanse, Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa, Finanse menedżerskie, Zarządzanie płynnością finansową, Zarządzanie strukturą majątku i kapitałem, Zarządzanie ryzykiem finansowym;
c) Bankowe: Bankowość, Finanse i bankowość, Doradztwo bankowe, Operacje bankowe i rozliczenia pieniężne;
d) Inne: Wprowadzenie do nauki finansów, Rewizja finansowa, Zarządzanie ryzykiem, Rynki finansowe, Rynek kapitałowy i pieniężny, Polityka społeczna, Bitcoin i inne waluty wirtualne. 

Wybrane publikacje:

• Information asymmetry in insurance firms and supervisory institutions relations: problems, consequences and remedies, Argumenta Oeconomica No 2 (33), Wroclaw University of Economics, Wrocław 2014, s. 145-170
• The efficiency of public insurance supervision vs. Pareto efficiency; Copernican Journal of Finance & Accounting 3 (1), Nicolaus Copernicus University, Toruń 2014, s. 109-119
• Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Monografie i Opracowania nr 258. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015 (290 s.)
• Bitcoin as alternative currency on the financial market – its current status and future, w: Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension, edited by: A. Gospodarowicz, A. Krysovatyy, TNEU, Tarnopol (Ukraina) 2016, s.87-98, ss. 240
• (współautor Adamek J.) Bitcoin jako pieniądz w perspektywie islamu (wybrane problemy), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, VOL 52, 3 (2018), Sectio H, OECONOMIA, red. sekcji Węcławski J., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 93–101
• Ubezpieczenia społecznościowe a rynek tradycyjnych ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, Kwiecień I., Kowalczyk-Rólczyńska P. (red.), Wrocław 2019, s. 101-111
• (współautor: Swacha-Lech M., Solarz M.) The Problem of Millennials’ Openness to Services Offered by FinTech in Poland, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), s. 11020-11033
• Kryptowaluty jako pieniądz banku centralnego, w: Finanse wobec wyzwań współczesności – wybrane zagadnienia, Adamek J. (red.), 2020, s. 21-30

Informacje dodatkowe:

Autor łącznie ponad 120 artykułów i opracowań naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych w kraju i za granicą.
Kierownik i wykonawca projektu badawczego realizowanego na Uniwersytecie w Kolonii, sfinansowanego przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (2007).
Kierownik i wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki (40 konkurs – lata 2011-2013).
Uczestnik, koordynator i współorganizator wielu konferencji naukowych.
Wieloletni przewodniczący komitetu audytu i członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.