Wydrukuj tę stronę

MKN Jelenia Góra-Cieplice 12-13 X 2004

Tematyka Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jelenia Góra - Cieplice zorganizowanej w XI 2004 r. przez Katedrę Finansów i Rachunkowości obejmowała problemy finansów i rachunkowości w zarządzaniu gospodarką narodową.

Wygłaszane referaty zostały zgrupowane w trzech blokach tematycznych.

Plan wystąpień na konferencji
TEORIA I PRAKTYKA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Ivana Šimíkova, Maastrichtská kriteria: analýza postavení ÈR v rámci EU

2. Arkadiusz Babczuk, Współczesna japońska depresja wzrostu z perspektywy keynesowskiej

3. Josef Horák, K problematice daòové evidence

4. Joanna Kogut, ścieżka wdrożeniowa rachunku kosztów leczenia szpitalnego

5. Jarosław Dziuba, Ewolucja źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1991-2004

6. Damian Kubiak, Oszczędności a proces zabezpieczenia starości

7. Grażyna Borys, System opłat eksploatacyjnych w Polsce

 

TEORIA I PRAKTYKA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

1. Joanna Zuchewicz, Geneza rachunku kosztów w Polsce

2. Melania Bąk, Zakres I znaczenie informacji dodatkowej dla jednostki gospodarczej

3. Karina Kurková, Malé a støední podniky v polské a èeské èásti Euroregionu Nisa – vybrané legislativní a ekonomické podmínky

4. Lenka Borùvková, Oceòování majetku v èeském a svìtovém úèetnictví

 
TEORIA I PRAKTYKA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO

1. Teresa Orzeszko, Rezerwy celowe w instytucjach kredytowych w Hiszpanii

2. Elżbieta Hajduga, Miejsce reasekuracji w prawie polskim.

3. Agnieszka Ostalecka, Analiza porównawcza kryzysów bankowych Argentyny i Paragwaju

4. Magdalena Swacha-Lech, Istota wewnątrzsektorowej konsolidacji banków komercyjnych w Polsce

5. Wojciech Krawiec, Rola i znaczenie rynku funduszy inwestycyjnych w gospodarce

6. Małgorzata Solarz, Bezpieczeństwo bankowości internetowej

7. Jacek Adamek, Wybrane problemy pomiaru efektywności działania funduszy poręczeń kredytowych

8. Robert Kurek, Wypłacalność II – ewolucja zmian

9. Alicja Janusz, Harmonizacja zasad funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych w Unii Europejskiej

10. Andrzej Koza, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców po akcesji Polski do Unii Europejskiej

11. Markéta Dubová, Šárka Èechlovská, Historie èeského hypoteèního bankovnictví

12. Martina Èerníková, Steuerpolitik EU – Harmonisierung oder Wettbewerb?

13. Helena Rybková, Bezpeènost internetového bankovnictví v ÈR