KFIRNaukaKonferencja FiR 2022

Możliwości publikacyjne

• artykuł w j. angielskim w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law (70 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
• artykuł w j. angielskim w czasopiśmie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business (40 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
• artykuł w j. angielskim w czasopiśmie Financial Sciences. Nauki o Finansach (40 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
• rozdział w redagowanych monografiach naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (20 pkt):
– Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju – zagadnienia wybrane
– Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – zagadnienia wybrane
• współudział w opracowaniu monografii wieloautorskiej:
Kulturowe oblicza finansów i rachunkowości – wybrane zagadnienia
(koordynator dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW)
– Narracje w rachunkowości przedsiębiorstwa – istota, zakres i znaczenie
(koordynator dr hab. Melania Bąk, prof. UEW)
– Oblicza wykluczenia finansowego w dobie pandemii COVID-19
(koordynator dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW)

Do opracowania monografii wieloautorskich zostały zaproszone 3-4 osobowe zespoły Autorów z różnych ośrodków akademickich w kraju. Monografie wieloautorskie zostaną wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wymogi redakcyjne

Ekonomia i Prawo. Economics and Law

Na stronie internetowej czasopisma https://apcz.umk.pl/EiP/about/submissions#authorGuidelines znajdują się szczegóły publikowania i zasady edytorskie dla autorów artykułów, szablon artykułu oraz zasady przesłania artykułów. Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 20 000 do 35 000 znaków ze spacjami.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business

Na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje system elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych Review: https://review.ue.wroc.pl/app/login.
Instrukcja założenia konta i zgłoszenia artykułu (Instrukcja dla autorów) znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/czasopisma/15211/czasopisma_naukowe.html.
Szczegółowe informacje dotyczące Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dostępne są na stronie internetowej http://pracenaukowe.ue.wroc.pl/. Należy obligatoryjnie korzystać z szablonu artykułu dostępnego na tej stronie w zakładce: Dla autorów. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,8 arkusza wydawniczego (od 24 000 do 32 000 znaków ze spacjami).

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje system elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych Review: https://review.ue.wroc.pl/app/login.
Instrukcja założenia konta i zgłoszenia artykułu (Instrukcja dla autorów) znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/czasopisma/15211/czasopisma_naukowe.html.
Szczegółowe informacje dotyczące Financial Sciences. Nauki o Finansach dostępne są na stronie internetowej http://financialsciences.ue.wroc.pl/. Należy obligatoryjnie korzystać z szablonu artykułu dostępnego na tej stronie w zakładce: Dla autorów. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,8 arkusza wydawniczego (od 24 000 do 32 000 znaków ze spacjami).

Monografia naukowa (pod. red.) Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Monografia powinna być opracowana według wymogów Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozdziały monografii należy przesłać do redaktorów monografii naukowych:
• dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju – wybrane zagadnienia)
• dr hab. Melania Bąk, prof. UEW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – wybrane zagadnienia)

Maksymalna objętość rozdziału – 12 stron (0,6 arkusza wydawniczego). Szczegółowe informacje dotyczące zasad edytorskich monografii naukowej dostępne są na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/21712/zasady_edytorskie.html
Każdy rozdział powinien zawierać następujące elementy: tytuł rozdziału, imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, e-maila, ORCID, wstęp, tytuły podrozdziałów, zakończenie, spis literatury, streszczenie w j. polski i j. ang.

 Regulamin
IX Konferencji Naukowej
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
– człowiek, odpowiedzialność, środowisko

Informacje ogólne o Konferencji

Organizator Konferencji: Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Konferencja ma charakter cykliczny. W 2022 r. odbędzie się IX edycja. Konferencja jest efektem wspólnej inicjatywy Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest organizowana na zmianę przez jedną z wymienionych Katedr, corocznie w kwietniu od 2013 r.

W 2022 r. Konferencja jest zorganizowana w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Termin: 20-21 kwietnia 2022 r.
Strona konferencji www.jg.ue.wroc.pl/kfir/konferencja

Zasady uczestnictwa w Konferencji
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji i przekazania artykułów/rozdziałów do recenzowania jest zarejestrowanie się i dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości zadeklarowanej spośród opcji wyróżnionych przez Organizatora. Istnieje również możliwość uczestnictwa w Konferencji bez publikacji z warunkiem zarejestrowania się.

Rejestracja Uczestników będzie się odbywać w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 5 kwietnia 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji uczestników.

Jeżeli kilka osób planuje przygotować jeden wspólny artykuł, to każda z nich powinna zarejestrować się osobno oraz zamieścić w formularzu zgłoszeniowym informację o pozostałych współautorach (imiona i nazwiska).

Korekta wcześniejszej rejestracji jest możliwa do 5 kwietnia 2022 r. Jedynie do 15 lutego 2022 r. można zmienić formę opłaty konferencyjnej zawierającej publikację naukową.

Rezygnacja z publikacji, udziału w konferencji i możliwości prezentacji referatu w terminie do 15 lutego 2022 r. nie rodzi żadnych konsekwencji. Wniesiona opłata na wniosek Uczestnika podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu.

Rezygnacja z publikacji, udziału w konferencji i możliwości prezentacji referatu po dniu 15 lutego 2022 r. nie będą możliwe bez poniesienia przez Uczestnika konsekwencji w postaci braku prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty konferencyjnej, zarówno w całości, jak i w części.

Mając na względzie interes Konferencji, Organizator może nadać wybranym Uczestnikom status „VIP”. Organizator ma prawo (w przypadku uzasadnionym interesem Konferencji) zwolnić zarejestrowanego Uczestnika na jego wniosek lub z własnej woli z opłaty, która dotyczy tylko możliwości prezentacji referatu (opcja za 150,00 zł). W takim przypadku koszt pokrywa w całości Organizator.

Zasady dotyczące publikacji naukowych

Artykuły do czasopism powinny być przesłane bezpośrednio do odpowiednich Wydawnictw: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast rozdziały do redagowanych monografii powinny zostać przesłane do wyznaczonych redaktorów (informacje szczegółowe w: Publikacje).
Nadesłane we wskazanych terminach przez Organizatora teksty do czasopism i redagowanych monografii podlegają recenzjom naukowym.

W przypadku czasopism: a) Ekonomia i Prawo. Economics and Law, b) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business oraz c) Financial Sciences. Nauki o Finansach, warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje zewnętrzne.

Wymogi redakcyjne (np. objętość w arkuszu wydawniczym) i zasady recenzji dla czasopism zostały określone odpowiednio przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuły do czasopism powinny być napisane w j. angielskim. Przekroczenie objętości artykułu będzie skutkowało dokonaniem dodatkowej opłaty przez Autora/Autorów.

W przypadku przekroczenia objętości artykułu (0,8 arkusza wydawniczego, czyli 16 stron) skierowanego do Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub Financial Sciences. Nauki o Finansach zostaną naliczone dodatkowe opłaty w wysokości po 50,00 zł za każdą ponadnormatywną stronę. Również w przypadku przekroczenia objętości rozdziału w redagowanej monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (0,6 arkusza wydawniczego, czyli 12 stron) będzie skutkowało uiszczeniem przez Autora/Autorów wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości po 50,00 zł za każdą dodatkową stronę.

Autor/Autorzy artykułu opublikowanego w czasopismach otrzymają informację o publikacji artykułu w formie elektronicznej. Wydawnictwa nie udostępniają formy papierowej czasopism. Natomiast Autor/Autorzy rozdziałów w redagowanych monografiach otrzymają (zostaną rozesłane przez Organizatorów) egzemplarze w formie papierowej.

Rada Programowa zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru artykułów/referatów do prezentacji podczas obrad konferencji na podstawie zadeklarowanych tytułów artykułów/referatów oraz dołączonych streszczeń w j. polski w formularzu rejestracyjnym. Streszczenie powinno się składać z ok. 100 słów i zawierać następujące elementy: sformułowanie celu badań, identyfikacja przedmiotu badań, istota zastosowanej metody oraz ważne wyniki i wnioski.

Zasady dotyczące obrad konferencyjnych

Obrady Konferencji będą odbywały się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams. W dniach poprzedzających Konferencję planowana jest sesja techniczna, w ramach której będzie możliwość wykonania próbnego połączenia i instruktaż nawigacji w środowisku Teams. Link umożliwiający dostęp do obrad Konferencji oraz sesji technicznej zostanie wysłany wszystkim uczestnikom dzień przed rozpoczęciem Konferencji, tj. 19 kwietnia 2022 r.

Podstawowym językiem obrad jest język polski. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji referatów w języku angielskim.

Obrady będą odbywać się w sesjach panelowych zgodnie z harmonogramem Konferencji, który będzie dostępny na stronie Konferencji najpóźniej do 13 kwietnia 2022 r. Ponadto program Konferencji zostanie przesłany na adresy e-maili Uczestników podane w formularzu rejestracyjnym.

Organizator przewiduje sesję dla Młodych Naukowców.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z prezentacji referatu, to powinien powiadomić o tym Organizatora najwcześniej, jak to jest możliwe, nie później jednak niż 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za możliwość prezentacji referatu. Organizator nie przewiduje wypłacania Uczestnikom honorariów za prezentację referatów.

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do udziału w Konferencji, komunikacji związanej z Konferencją, realizacji Konferencji, przygotowania publikacji, przygotowania umów wydawniczych, wystawienia faktur, zamieszczenia materiałów związanych z Konferencją w bazach Administratora danych, zamieszczenia artykułów związanych z Konferencją na stronie internetowej Konferencji lub Wydawnictwa Administratora danych oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.) dla celów przeprowadzenia Konferencji.

Odbiorcą danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności Komitet Organizacyjny Konferencji, Kwestura, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, osoby zarządzające bazami danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

Odbiorcą danych osobowych może być również Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która jest współorganizatorem cyklu konferencji pod wspólnym tytułem „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju” pod warunkiem, że dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu organizacji wspomnianej konferencji.

Jelenia Góra, dn. 30.11.2021 r.

Regulamin konferencji

Rejestracja na konferencję wymaga zapoznania się z Regulaminem i oznacza jego akceptację .
 

Opłaty konferencyjne:

• 800,00 zł – artykuł w czasopiśmie*; udział w konferencji; możliwość prezentacji referatu

*Ekonomia i Prawo. Economics and Law lub
*Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business

• 500,00 zł – artykuł w czasopiśmie Financial Sciences. Nauki o Finansach; udział w konferencji; możliwość prezentacji referatu

• 650,00 zł – rozdział w redagowanej monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; udział w konferencji; możliwość prezentacji referatu

• 150,00 zł – udział w konferencji; bez publikacji; możliwość prezentacji referatu
• 0,00 zł – udział w konferencji; bez publikacji; bez możliwości prezentacji referatu

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 18/120, 53-345 Wrocław
Bank PEKAO S.A.
• konto nr 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 – w przypadku wpłat w PLN
• konto nr 21 1240 3464 1978 0010 7730 2754 w przypadku wpłat w EURO

z dopiskiem w tytule przelewu:
FiR-ZR-COS 2022 Imię i Nazwisko uczestnika – opłata konferencyjna

Termin nadsyłania opłat konferencyjnych: 5 kwietnia 2022 r.
Termin rejestracji na konferencję: 5 kwietnia 2022 r.
Termin konferencji: 20-21 kwietnia 2022 r.

Terminy dla nadsyłanych publikacji:

• 28 lutego 2022 r. (przedłużony do 13 marca 2022 r.)  – artykuł w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law
• 31 marca 2022 r. – artykuł w czasopiśmie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business oraz Financial Sciences. Nauki o Finansach
• 30 kwietnia 2022 r. – rozdział w redagowanej monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Zielonogórski – przewodnicząca
Prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wiceprzewodniczący

Członkowie:

Prof. dr hab. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Danuta Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Dorota Korenik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Marzena Remlein – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Sławomir Sojak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Melania Bąk, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr. oec., Assoc. Prof. Natalia Konovalova – RISEBA Univessity of Applied Sciences
Dr hab. Barbara Kryk, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Robert Kurek, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Marta Nowak, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Beata Sadowska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Damian Walczak, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawy organizacyjne, dotyczące płatności i faktur:
• dr Elżbieta Życzkowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy dotyczące publikacji:
• dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• dr hab. Melania Bąk, prof. UEW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy dotyczące obsługi strony internetowej:
• dr Jarosław Dziuba: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• dr Andrzej Koza: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów i Rachunkowości
Filia w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.