KFIRNaukaPublikacje

Melania Bak Majatek niewidzialny przedsiebiorstwa okladkaMonografia dotyczy majątku niewidzialnego przedsiębiorstwa, rozumianego jako aktywa niewidzialne i ich kapitał intelektualny, z perspektywy rachunkowości. Wykluczenie majątku niewidzialnego z rachunkowości stało się inspiracją do zgłębienia jego problematyki w świetle możliwości i niedoskonałości współczesnej rachunkowości, uwzględniając zastosowanie rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiriego. Zasadniczym elementem pracy jest autorski model koncepcyjny majątku niewidzialnego, który obejmuje identyfikację, pomiar, prezentację i ujawnianie składników majątku niewidzialnego. Dywagacje o majątku niewidzialnym są prowadzone na gruncie teorii, praktyki i polityki rachunkowości.

Czytaj dalej...

finanse muzułmańskieGłównym celem pracy jest prezentacja i ocena wybranych problemów finansów muzułmańskich na brytyjskim rynku finansowym, stanowiącym miejsce udanej i dynamicznie rozwijającej się koegzystencji odmiennych formuł aktywności gospodarczej, właściwych dla konwencjonalnych i muzułmańskich instytucji finansowych. Zagadnienia poruszane w poszczególnych rozdziałach są funkcją przyjętych celów jednostkowych, których realizacja wymagała odpowiedzi na następujące pytania. W czym tkwi siła i co określa gospodarcze znaczenie brytyjskiego sektora finansowego? Jakie przesłanki stoją u podstaw miejsca Londynu na globalnej mapie centrów finansowych? W którym kierunku i w oparciu o jakie czynniki rozwijać się będzie brytyjski sektor finansowy? Jakie cechy możemy przypisać finansom muzułmańskim w Wielkiej Brytanii, dokonując ich identyfikacji i analizy z perspektywy regulacyjnej, podaży i popytu? Co jest wyznacznikiem miejsca Zjednoczonego Królestwa w systemie edukacji i badań naukowych wspierających rozwój finansów muzułmańskich w wymiarze światowym i lokalnym? Jakie konsekwencje dla finansów muzułmańskich niesie brexit?

Monografia otrzymała wyróżnienie w konkursie „Gaudeamus”, organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Na konkurs „Gaudeamus 2021” nadesłano 89 tytułów.

Czytaj dalej...

Systemy informacyjneW monografii podjęte zostały kwestie związków między informacjami generowanymi w systemach informacyjnych nadzoru nad zakładami ubezpieczeń a możliwościami zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników tych systemów. Identyfikacja różnic w zakresie informacji generowanych w poszczególnych systemach pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb informacyjnych potencjalnie niezaspokajanych oraz na sformułowanie wniosków wskazujących na zależności między rodzajami systemów informacyjnych nadzoru i generowanymi w nich informacjami a możliwościami zaspokajania potrzeb informacyjnych pojawiających się podczas podejmowania decyzji związanych z procesem nadzorowania zakładów ubezpieczeń.

Czytaj dalej...

Finanse muzulmanskieKsiążka, swą treścią wpisuje się w nurt poznawczo-analitycznych badań nad wybranymi, współczesnymi zagadnieniami finansów muzułmańskich. Autor opracowania, kierując je do osób zainteresowanych problematyką ekonomicznego oblicza islamu, wyraża nadzieję, że zawarta w nim treść stanie się przyczynkiem do poznania i zrozumienia meandrów religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu oraz definiuje ona pola dyskusji i wymiany poglądów odnoszących się do omawianych kwestii.

Czytaj dalej...

​Rozprawa, mająca charakter monografii, włącza się w nurt badań poświęconych różnorodnym aspektom funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe i ma, w założeniu, stanowić przyczynek do dyskusji na ich temat. Koncepcja i charakter pracy naukowej determinują przedmiot i podmiot oraz zakres czasowy i przestrzenny prowadzonych przez autorkę badań, a także przyjęte przez nią hipotezy i cele badawcze.

Czytaj dalej...

​Niezbędne narzędzie pracy dla skarbników i radców prawnych jednostek samorządu terytorialnego, a także osób zajmujących się promocją jednostek samorządu terytorialnego.
* Z drugiej strony - praktyczne narzędzie dla prezesów klubów sportowych i związków sportowych, którzy szukają pieniędzy na swoją działalność.
* Ustawy regulujące ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; prawo o stowarzyszeniach; ustawa o sporcie; ustawa o podatku od towarów i usług.
Jakie problemy rozwiązuje ta książka:

Czytaj dalej...

Historia, teraźniejszość i przyszłość rachunkowości ściśle wiąże się z rozwojem ludzkiej cywilizacji i jej środowiskiem. Jednym z elementów je kształtujących jest kultura, ze swymi wymiarami. Kultura, obok takich składowych, jak np. system prawny, gospodarczy, poziom rozwoju rynku finansowego, czy też doświadczenia historyczne, z jednej strony staje się ważną charakterystyką modelującą oczekiwania formułowane wobec rachunkowości funkcjonującej w danym środowisku kulturowym, z drugiej zaś wpływa na sposoby realizacji zadań przed nią stawianych. Zróżnicowanie kulturowe, właściwe dla różnych regionów świata, można więc traktować jako czynnik decydujący o odmienności modeli rachunkowości właściwych dla danych kultur.

Czytaj dalej...

Spółdzielczość kredytowa ma długie i bogate tradycje. Różnorodne uwarunkowania sprawiły, że jej obecna sytuacja na świecie jest bardzo zróżnicowana. W jednych systemach finansowych odgrywa ona istotną rolę, w innych małą, a jeszcze w innych w ogóle nie jest znana. Wśród ponad setki krajów na świecie, w których jest ona obecna - obok Polski - są również Stany Zjednoczone, przywoływane jako przykład państwa, w którym spółdzielczość kredytowa - działająca w postaci credit unions - rozwinęła się na niespotykaną skalę, osiągnęła pełną dojrzałość i największy sukces. Zweryfikowanie tego poglądu stało się motywem przewodnim, pobudzającym do napisania niniejszej książki.

Czytaj dalej...

Ryzyko stanowi nieodłączny atrybut każdej działalności gospodarczej, gdyż z różnych powodów nie można go całkowicie wyeliminować. Tradycyjnym instrumentem łagodzenia negatywnych skutków ryzyka bankowego są rezerwy na straty kredytowe. Zasady ich funkcjonowania ocenia się jako niedoskonałe i uznaje się je za jeden z czynników sprzyjających powstawaniu, a także trwaniu kryzysów finansowych. Wśród wad wspomnianych zasad wymienia się: złożoność, retrospektywność i procykliczność oraz wewnętrzną niespójność, jak również niejednolitość, która jest wynikiem nieskutecznej harmonizacji.

Czytaj dalej...

​Wśród najpoważniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem w XXI wieku znajduje się m.in. ograniczanie wymiaru zjawiska ubóstwa, które będąc kategorią uniwersalną i nieznającą granic, dotyka ponad 3 mld mieszkańców Ziemi. Walka z przyczynami i konsekwencjami biedy prowadzona jest na wielu płaszczyznach, wśród których istotne znaczenie odgrywa przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Jednym z instrumentów zwiększających dostępność usług finansowych dla ubogich, a zarazem dających szansę na zmianę ich statusu społeczno-ekonomicznego są mikrofinanse, których dynamiczny rozwój obserwowany jest od lat 70. XX wieku.

Czytaj dalej...

Od ponad dekady obserwujemy kolejną falę kryzysów bankowych, niejednokrotnie wykraczających daleko poza kraj, w którym się pojawiają. Zjawiska ostatniego półrocza ukazują, jak dalekosiężne i dotkliwe skutki dla gospodarki i systemu finansowego niesie za sobą pojawienie się kryzysu. Książka jest rzetelną i wnikliwą analizą kryzysów bankowych w krajach rozwijających się dwóch regionów świata: Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

Czytaj dalej...

Poruszane w książce zagadnienia pomogą znaleźć Czytelnikowi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. W tym kontekście szczególnie cenne wydają się być następujące obszary opracowania: uporządkowanie pojęć z zakresu połączeń instytucji finansowych, w tym zdefiniowanie terminu „bancassurance", specyfikacja rodzajów powiązań instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w zakresie realizacji strategii bancassurance, prezentacja występujących w Polsce związków bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance z wyodrębnieniem współpracy o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, próba oceny pierwszych efektów działalności bancassurance prowadzonej przez banki komercyjne, dokonana zarówno z punktu widzenia osiąganych korzyści, jak i zagrożeń generowanych podczas realizacji tej strategii, wskazanie czynników warunkujących sukces bancassurance.

Czytaj dalej...

Tytuł: Procedury przetargowe w zarządzaniu długiem publicznym

Autor: A. Babczuk

Wydawnictwo: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Czytaj dalej...

W książce omówiono zabezpieczenia transakcji kredytowej w kontekście dostępności kapitałów obcych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Scharakteryzowano istotę instytucji gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono rozważania nad historią podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony gwarancyjnej oraz scharakteryzowano działalność tych instytucji w innych krajach.

Czytaj dalej...

Książka porusza aktualny problem współczesnego rynku finansowego, jakim jest bankowość elektroniczna. W Polsce pojawiła się ona pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem banków oraz ich klientów. Bankowość elektroniczna oznacza wszelkie usługi bankowe, przy świadczeniu których kontakt pomiędzy bankiem a klientem odbywa się drogą elektroniczną, tzn. poprzez elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych. Do najpopularniejszych rodzajów bankowości elektronicznej zalicza się bankowość terminalową, modemową, internetową, telefoniczną, w tym SMS i WAP banking.

Czytaj dalej...

Książ­ka po­świę­co­na jest cie­ka­wej i no­wa­tor­skiej pro­ble­ma­ty­ce stra­te­gii uni­ka­nia ry­zy­ka eko­lo­gicz­ne­go w dzia­łal­no­ści kre­dy­to­wej ban­ków. Mię­dzy in­ny­mi omó­wio­ne są: – na­ro­dzi­ny ban­ko­wo­ści pro­eko­lo­gicz­nej, pro­duk­tów te­go ty­pu ban­ko­wo­ści i jej stra­te­gii, – za­gad­nie­nia oce­ny zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw przy uwzględ­nie­niu czyn­ni­ka eko­lo­gicz­ne­go, – me­to­do­lo­gia uwzględ­nia­nia czyn­ni­ka eko­lo­gicz­ne­go w ban­ko­wych pro­ce­du­rach kre­dy­to­wych, – zna­cze­nie pro­eko­lo­gicz­nej orien­ta­cji wy­twór­ców, kon­su­men­tów, in­we­sto­rów, ban­kow­ców, ko­niecz­nych zmian w świa­do­mo­ści i sys­te­mach war­to­ści śro­do­wisk bi­zne­su, fi­nan­sów, ban­ko­wo­ści.

Czytaj dalej...

W książce podjęto próbę przeprowadzenia analizy stanu spółdzielczości bankowej w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych na tle dokonujących się przekształceń systemowych w gospodarce oraz procesów integracji z państwami Unii Europejskiej w celu wskazania ekonomiczno-finansowych warunków dalszego rozwoju. Podkreślono specyfikę banków spółdzielczych oraz omówiono zasady spółdzielcze, którym powinno być podporządkowane ich działanie. Scharakteryzowano początki spółdzielczości bankowej na ziemiach polskich oraz przedstawiono rys historyczny jej rozwoju do 1989 roku.

Czytaj dalej...

Ryzyko kredytowe i właściwe nim zarządzanie znajduje się w centrum zainteresowania nauki i praktyki bankowej. Książka prezentuje zintegrowany system zarządzania ryzykiem kredytowym w banku. Akcent został położony na przedyskutowanie teoretycznych przesłanek i uwarunkowań tworzenia wieloelementowego, wewnątrzbankowego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz na obiektywizację zasad, zgodnie z którymi system ten powinien działać. Celem autorki jest zainspirowanie odpowiedzialnych osób do doskonalenia codziennej praktyki bankowej.

Czytaj dalej...