KFIRNauka

Melania Bak Majatek niewidzialny przedsiebiorstwa okladkaMonografia dotyczy majątku niewidzialnego przedsiębiorstwa, rozumianego jako aktywa niewidzialne i ich kapitał intelektualny, z perspektywy rachunkowości. Wykluczenie majątku niewidzialnego z rachunkowości stało się inspiracją do zgłębienia jego problematyki w świetle możliwości i niedoskonałości współczesnej rachunkowości, uwzględniając zastosowanie rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiriego. Zasadniczym elementem pracy jest autorski model koncepcyjny majątku niewidzialnego, który obejmuje identyfikację, pomiar, prezentację i ujawnianie składników majątku niewidzialnego. Dywagacje o majątku niewidzialnym są prowadzone na gruncie teorii, praktyki i polityki rachunkowości.

Czytaj dalej...

finanse muzułmańskieGłównym celem pracy jest prezentacja i ocena wybranych problemów finansów muzułmańskich na brytyjskim rynku finansowym, stanowiącym miejsce udanej i dynamicznie rozwijającej się koegzystencji odmiennych formuł aktywności gospodarczej, właściwych dla konwencjonalnych i muzułmańskich instytucji finansowych. Zagadnienia poruszane w poszczególnych rozdziałach są funkcją przyjętych celów jednostkowych, których realizacja wymagała odpowiedzi na następujące pytania. W czym tkwi siła i co określa gospodarcze znaczenie brytyjskiego sektora finansowego? Jakie przesłanki stoją u podstaw miejsca Londynu na globalnej mapie centrów finansowych? W którym kierunku i w oparciu o jakie czynniki rozwijać się będzie brytyjski sektor finansowy? Jakie cechy możemy przypisać finansom muzułmańskim w Wielkiej Brytanii, dokonując ich identyfikacji i analizy z perspektywy regulacyjnej, podaży i popytu? Co jest wyznacznikiem miejsca Zjednoczonego Królestwa w systemie edukacji i badań naukowych wspierających rozwój finansów muzułmańskich w wymiarze światowym i lokalnym? Jakie konsekwencje dla finansów muzułmańskich niesie brexit?

Monografia otrzymała wyróżnienie w konkursie „Gaudeamus”, organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Na konkurs „Gaudeamus 2021” nadesłano 89 tytułów.

Czytaj dalej...

Rejestracja została zakończona

Systemy informacyjneW monografii podjęte zostały kwestie związków między informacjami generowanymi w systemach informacyjnych nadzoru nad zakładami ubezpieczeń a możliwościami zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników tych systemów. Identyfikacja różnic w zakresie informacji generowanych w poszczególnych systemach pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb informacyjnych potencjalnie niezaspokajanych oraz na sformułowanie wniosków wskazujących na zależności między rodzajami systemów informacyjnych nadzoru i generowanymi w nich informacjami a możliwościami zaspokajania potrzeb informacyjnych pojawiających się podczas podejmowania decyzji związanych z procesem nadzorowania zakładów ubezpieczeń.

Czytaj dalej...

Finanse muzulmanskieKsiążka, swą treścią wpisuje się w nurt poznawczo-analitycznych badań nad wybranymi, współczesnymi zagadnieniami finansów muzułmańskich. Autor opracowania, kierując je do osób zainteresowanych problematyką ekonomicznego oblicza islamu, wyraża nadzieję, że zawarta w nim treść stanie się przyczynkiem do poznania i zrozumienia meandrów religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu oraz definiuje ona pola dyskusji i wymiany poglądów odnoszących się do omawianych kwestii.

Czytaj dalej...

Możliwości publikacyjne

• artykuł w j. angielskim w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law (70 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
• artykuł w j. angielskim w czasopiśmie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business (40 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
• artykuł w j. angielskim w czasopiśmie Financial Sciences. Nauki o Finansach (40 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
• rozdział w redagowanych monografiach naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (20 pkt):
– Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju – zagadnienia wybrane
– Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – zagadnienia wybrane
• współudział w opracowaniu monografii wieloautorskiej:
Kulturowe oblicza finansów i rachunkowości – wybrane zagadnienia
(koordynator dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW)
– Narracje w rachunkowości przedsiębiorstwa – istota, zakres i znaczenie
(koordynator dr hab. Melania Bąk, prof. UEW)
– Oblicza wykluczenia finansowego w dobie pandemii COVID-19
(koordynator dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW)

Do opracowania monografii wieloautorskich zostały zaproszone 3-4 osobowe zespoły Autorów z różnych ośrodków akademickich w kraju. Monografie wieloautorskie zostaną wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wymogi redakcyjne

Ekonomia i Prawo. Economics and Law

Na stronie internetowej czasopisma https://apcz.umk.pl/EiP/about/submissions#authorGuidelines znajdują się szczegóły publikowania i zasady edytorskie dla autorów artykułów, szablon artykułu oraz zasady przesłania artykułów. Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 20 000 do 35 000 znaków ze spacjami.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business

Na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje system elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych Review: https://review.ue.wroc.pl/app/login.
Instrukcja założenia konta i zgłoszenia artykułu (Instrukcja dla autorów) znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/czasopisma/15211/czasopisma_naukowe.html.
Szczegółowe informacje dotyczące Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dostępne są na stronie internetowej http://pracenaukowe.ue.wroc.pl/. Należy obligatoryjnie korzystać z szablonu artykułu dostępnego na tej stronie w zakładce: Dla autorów. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,8 arkusza wydawniczego (od 24 000 do 32 000 znaków ze spacjami).

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje system elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych Review: https://review.ue.wroc.pl/app/login.
Instrukcja założenia konta i zgłoszenia artykułu (Instrukcja dla autorów) znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/czasopisma/15211/czasopisma_naukowe.html.
Szczegółowe informacje dotyczące Financial Sciences. Nauki o Finansach dostępne są na stronie internetowej http://financialsciences.ue.wroc.pl/. Należy obligatoryjnie korzystać z szablonu artykułu dostępnego na tej stronie w zakładce: Dla autorów. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,8 arkusza wydawniczego (od 24 000 do 32 000 znaków ze spacjami).

Monografia naukowa (pod. red.) Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Monografia powinna być opracowana według wymogów Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozdziały monografii należy przesłać do redaktorów monografii naukowych:
• dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju – wybrane zagadnienia)
• dr hab. Melania Bąk, prof. UEW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – wybrane zagadnienia)

Maksymalna objętość rozdziału – 12 stron (0,6 arkusza wydawniczego). Szczegółowe informacje dotyczące zasad edytorskich monografii naukowej dostępne są na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/21712/zasady_edytorskie.html
Każdy rozdział powinien zawierać następujące elementy: tytuł rozdziału, imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, e-maila, ORCID, wstęp, tytuły podrozdziałów, zakończenie, spis literatury, streszczenie w j. polski i j. ang.

 Regulamin
IX Konferencji Naukowej
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
– człowiek, odpowiedzialność, środowisko

Informacje ogólne o Konferencji

Organizator Konferencji: Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Konferencja ma charakter cykliczny. W 2022 r. odbędzie się IX edycja. Konferencja jest efektem wspólnej inicjatywy Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest organizowana na zmianę przez jedną z wymienionych Katedr, corocznie w kwietniu od 2013 r.

W 2022 r. Konferencja jest zorganizowana w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Termin: 20-21 kwietnia 2022 r.
Strona konferencji www.jg.ue.wroc.pl/kfir/konferencja

Zasady uczestnictwa w Konferencji
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji i przekazania artykułów/rozdziałów do recenzowania jest zarejestrowanie się i dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości zadeklarowanej spośród opcji wyróżnionych przez Organizatora. Istnieje również możliwość uczestnictwa w Konferencji bez publikacji z warunkiem zarejestrowania się.

Rejestracja Uczestników będzie się odbywać w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 5 kwietnia 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji uczestników.

Jeżeli kilka osób planuje przygotować jeden wspólny artykuł, to każda z nich powinna zarejestrować się osobno oraz zamieścić w formularzu zgłoszeniowym informację o pozostałych współautorach (imiona i nazwiska).

Korekta wcześniejszej rejestracji jest możliwa do 5 kwietnia 2022 r. Jedynie do 15 lutego 2022 r. można zmienić formę opłaty konferencyjnej zawierającej publikację naukową.

Rezygnacja z publikacji, udziału w konferencji i możliwości prezentacji referatu w terminie do 15 lutego 2022 r. nie rodzi żadnych konsekwencji. Wniesiona opłata na wniosek Uczestnika podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu.

Rezygnacja z publikacji, udziału w konferencji i możliwości prezentacji referatu po dniu 15 lutego 2022 r. nie będą możliwe bez poniesienia przez Uczestnika konsekwencji w postaci braku prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty konferencyjnej, zarówno w całości, jak i w części.

Mając na względzie interes Konferencji, Organizator może nadać wybranym Uczestnikom status „VIP”. Organizator ma prawo (w przypadku uzasadnionym interesem Konferencji) zwolnić zarejestrowanego Uczestnika na jego wniosek lub z własnej woli z opłaty, która dotyczy tylko możliwości prezentacji referatu (opcja za 150,00 zł). W takim przypadku koszt pokrywa w całości Organizator.

Zasady dotyczące publikacji naukowych

Artykuły do czasopism powinny być przesłane bezpośrednio do odpowiednich Wydawnictw: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast rozdziały do redagowanych monografii powinny zostać przesłane do wyznaczonych redaktorów (informacje szczegółowe w: Publikacje).
Nadesłane we wskazanych terminach przez Organizatora teksty do czasopism i redagowanych monografii podlegają recenzjom naukowym.

W przypadku czasopism: a) Ekonomia i Prawo. Economics and Law, b) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business oraz c) Financial Sciences. Nauki o Finansach, warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje zewnętrzne.

Wymogi redakcyjne (np. objętość w arkuszu wydawniczym) i zasady recenzji dla czasopism zostały określone odpowiednio przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuły do czasopism powinny być napisane w j. angielskim. Przekroczenie objętości artykułu będzie skutkowało dokonaniem dodatkowej opłaty przez Autora/Autorów.

W przypadku przekroczenia objętości artykułu (0,8 arkusza wydawniczego, czyli 16 stron) skierowanego do Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub Financial Sciences. Nauki o Finansach zostaną naliczone dodatkowe opłaty w wysokości po 50,00 zł za każdą ponadnormatywną stronę. Również w przypadku przekroczenia objętości rozdziału w redagowanej monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (0,6 arkusza wydawniczego, czyli 12 stron) będzie skutkowało uiszczeniem przez Autora/Autorów wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości po 50,00 zł za każdą dodatkową stronę.

Autor/Autorzy artykułu opublikowanego w czasopismach otrzymają informację o publikacji artykułu w formie elektronicznej. Wydawnictwa nie udostępniają formy papierowej czasopism. Natomiast Autor/Autorzy rozdziałów w redagowanych monografiach otrzymają (zostaną rozesłane przez Organizatorów) egzemplarze w formie papierowej.

Rada Programowa zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru artykułów/referatów do prezentacji podczas obrad konferencji na podstawie zadeklarowanych tytułów artykułów/referatów oraz dołączonych streszczeń w j. polski w formularzu rejestracyjnym. Streszczenie powinno się składać z ok. 100 słów i zawierać następujące elementy: sformułowanie celu badań, identyfikacja przedmiotu badań, istota zastosowanej metody oraz ważne wyniki i wnioski.

Zasady dotyczące obrad konferencyjnych

Obrady Konferencji będą odbywały się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams. W dniach poprzedzających Konferencję planowana jest sesja techniczna, w ramach której będzie możliwość wykonania próbnego połączenia i instruktaż nawigacji w środowisku Teams. Link umożliwiający dostęp do obrad Konferencji oraz sesji technicznej zostanie wysłany wszystkim uczestnikom dzień przed rozpoczęciem Konferencji, tj. 19 kwietnia 2022 r.

Podstawowym językiem obrad jest język polski. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji referatów w języku angielskim.

Obrady będą odbywać się w sesjach panelowych zgodnie z harmonogramem Konferencji, który będzie dostępny na stronie Konferencji najpóźniej do 13 kwietnia 2022 r. Ponadto program Konferencji zostanie przesłany na adresy e-maili Uczestników podane w formularzu rejestracyjnym.

Organizator przewiduje sesję dla Młodych Naukowców.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z prezentacji referatu, to powinien powiadomić o tym Organizatora najwcześniej, jak to jest możliwe, nie później jednak niż 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za możliwość prezentacji referatu. Organizator nie przewiduje wypłacania Uczestnikom honorariów za prezentację referatów.

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do udziału w Konferencji, komunikacji związanej z Konferencją, realizacji Konferencji, przygotowania publikacji, przygotowania umów wydawniczych, wystawienia faktur, zamieszczenia materiałów związanych z Konferencją w bazach Administratora danych, zamieszczenia artykułów związanych z Konferencją na stronie internetowej Konferencji lub Wydawnictwa Administratora danych oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.) dla celów przeprowadzenia Konferencji.

Odbiorcą danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności Komitet Organizacyjny Konferencji, Kwestura, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, osoby zarządzające bazami danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

Odbiorcą danych osobowych może być również Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która jest współorganizatorem cyklu konferencji pod wspólnym tytułem „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju” pod warunkiem, że dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu organizacji wspomnianej konferencji.

Jelenia Góra, dn. 30.11.2021 r.

Regulamin konferencji

Rejestracja na konferencję wymaga zapoznania się z Regulaminem i oznacza jego akceptację .