Zakres tematyczny

Zakres tematyczny:

• Gospodarka oparta na wiedzy a zrównoważony rozwój
• Wyzwania i dylematy współczesnej gospodarki rynkowej
• Globalizacja i internacjonalizacja działalności gospodarczej a zrównoważony rozwój
• Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii, finansów i rachunkowości
• Sektor finansowy w zrównoważonym rozwoju
• Sektor finansów publicznych w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju
• Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
• System podatkowy a nierówności społeczne
• Zrównoważenie rozwoju lokalnego i regionalnego
• Społeczna odpowiedzialność biznesu
• Odpowiedzialność instytucji finansowych
• Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem finansowym i ekologicznym
• Zasoby ludzkie – ich kapitał intelektualny i zachowania w biznesie
• Człowiek jako kreator zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności
• Edukacja w zakresie finansów i rachunkowości a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój
• Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
• Zasady etyki w finansach i rachunkowości
• Degradacja środowiska naturalnego – zagrożenie dla ludzkości
• Źródła finansowania ochrony środowiska
• Energia odnawialna
• Emisja gazów cieplarnianych
• Ewolucja przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w świetle zrównoważonego rozwoju
• Rachunkowość zrównoważonego rozwoju – pomiar i raportowanie
• Rachunkowość ukierunkowana na społeczną odpowiedzialność biznesu
• Sprawozdawczość niefinansowa a zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność
• Środowiskowa sprawozdawczość i rachunek kosztów
• Modele biznesowe w warunkach zrównoważonego rozwoju
• E-biznes jako wsparcie dla zrównoważonego rozwoju
• Innowacyjność przedsiębiorstw
• Technologie informacyjne jako determinanta kreująca zrównoważony rozwój
• Nowoczesne technologie
• Innowacyjne produkty i usługi
• Sprawiedliwość i solidarność społeczna
• Wykluczenia finansowe i społeczne
• Kulturowe aspekty w zrównoważonym rozwoju
• Wpływ pandemii COVID-19 na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 listopad 2021 19:17