KFIRNaukaPublikacjeFinansowanie sportu przez samorząd terytorialny

Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

​Niezbędne narzędzie pracy dla skarbników i radców prawnych jednostek samorządu terytorialnego, a także osób zajmujących się promocją jednostek samorządu terytorialnego.
* Z drugiej strony - praktyczne narzędzie dla prezesów klubów sportowych i związków sportowych, którzy szukają pieniędzy na swoją działalność.
* Ustawy regulujące ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; prawo o stowarzyszeniach; ustawa o sporcie; ustawa o podatku od towarów i usług.
Jakie problemy rozwiązuje ta książka:

* Odpowiada na pytania, w jaki sposób można finansować działalność sportową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. jakie zadania są objęte zakresem tej ustawy);
* Przedstawia zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
* Opisuje przeprowadzanie konkursów ofert (ogłoszenie o konkursie, wymagania stawiane ofertom, terminy, procedura wyboru ofert);
* Omawia jak przeprowadzać kontrole udzielonych dotacji i sprawozdania z ich realizacji;
* Opisuje tryb uproszczony zlecania zadań publicznych oraz tryb bezkonkursowy;
* Odkrywa mechanizmy finansowego wspieranie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o sporcie
W przypadku omawianej książki najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym aktem prawny będzie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwłaszcza przepisy o zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz tryby współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Tytuł: Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny
Autorzy: Red. A. Babczuk
Wydawnictwo: C. H. Beck
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-255-4456-0
Liczba stron: 252

Publikacja w wydawnictwie

Spis treści