KFIRNaukaPublikacjeKulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej

Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej

Historia, teraźniejszość i przyszłość rachunkowości ściśle wiąże się z rozwojem ludzkiej cywilizacji i jej środowiskiem. Jednym z elementów je kształtujących jest kultura, ze swymi wymiarami. Kultura, obok takich składowych, jak np. system prawny, gospodarczy, poziom rozwoju rynku finansowego, czy też doświadczenia historyczne, z jednej strony staje się ważną charakterystyką modelującą oczekiwania formułowane wobec rachunkowości funkcjonującej w danym środowisku kulturowym, z drugiej zaś wpływa na sposoby realizacji zadań przed nią stawianych. Zróżnicowanie kulturowe, właściwe dla różnych regionów świata, można więc traktować jako czynnik decydujący o odmienności modeli rachunkowości właściwych dla danych kultur.

Powyższe założenie pozwoliło sformułować cel niniejszego opracowania, którym jest próba ukazania kultury, jako elementu modelującego teorię i praktykę funkcjonowania modeli pomiaru i ujawnień rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk kulturowych, właściwych dla rachunkowości islamskiej i chińskiej. Lektura niniejszego opracowania w zamierzeniu jej autora ma m.in. pozwolić sformułować odpowiedź na kwestie: Czym jest kultura i jakie związki wykazuje ona z rachunkowością Jakie cechy kulturowe determinują teorię i praktykę systemów pomiaru ujawnień rachunkowych funkcjonujących w krajach islamskich, a jakie są właściwe dla modelu rachunkowości chińskiej Czy czynnik kulturowy osłabia procesy standaryzacji, harmonizacji i konwergencji rachunkowości w skali światowej W jaki sposób charakterystyki kulturowe kształtują działania standaryzacyjne rachunkowości islamskiej i chińskiej.

Tytuł: Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej
Autor: J. Adamek
Wydawnictwo: CeDeWu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7556-478-5
Liczba stron: 175
Rodzaj oprawy: miękka
Format: B5

Publikacja w wdawnictwie

Spis treści
Wstęp  5
Rozdział 1
Kultura i rachunkowość 7
1.1. Determinanty rozwoju krajowych modeli rachunkowości 7
1.2. Kultura i jej wymiary – zagadnienia wybrane 18
1.3. Wartości kulturowe rachunkowości i jej kulturowe modele rozwoju 28
 
Rozdział 2
Rachunkowość islamska 39

2.1. Rachunkowość a religia 39
2.2. Ekonomiczna koncepcja islamu jako baza rozwoju rachunkowości islamskiej 41
2.3. Rachunkowość islamska i jej związki z kodem islamu 50
2.3.1. Zasada podmiotu rachunkowości 56
2.3.2. Zasad going concern 57
2.3.3. Zasada periodyzacji 58
2.3.4. Zasada pomiaru pieniężnego 59
2.3.5. Zasada kosztu historycznego i zasada ostrożnej wyceny 60
2.3.6. Zasada pełnego ujawniania 62
2.3.7. Zasada istotności 64
2.3.8. Zasada memoriałowa 65
2.3.9. Zasada współmierności 66
2.4. Rachunkowość islamska w świetle gray?owskiego modelu wartości kulturowych rachunkowości 69
2.4.1. Wartości kulturowe islamu – rys 70
2.4.2. Subkulturowe wymiary rachunkowości islamskiej 75

Rozdział 3
Rachunkowość chińska 81

3.1. Kultura w świetle uwarunkowań rozwojowych rachunkowości chińskiej 81
3.2. Czynniki kulturowe rozwoju rachunkowości chińskiej – rys 88
3.2.1. Konfucjanizm 89
3.2.2. Buddyzm 94
3.2.3. Feng shui 97
3.2.4. Czynniki kulturowe łączone z ideologią socjalizmu i komunizmu 99
3.3. Chińskie modele księgowości a czynniki kulturowe 103
3.4. Rachunkowość chińska w świetle gray?owskiego modelu wartości kulturowych rachunkowości 111
3.4.1. Wartości kulturowe Chin – rys 112
3.4.2. Subkulturowe wymiary rachunkowości chińskiej 116

Rozdział 4
Tożsamość kulturowa rachunkowości a zmniejszanie różnic między jej systemami 121

4.1. Zmniejszanie różnic między systemami rachunkowości jako wyzwanie współczesności 121
4.1.1. Harmonizacja i pojęcia bliskoznaczne 122
4.1.2. Przesłanki procesu ujednolicania rachunkowości w skali światowej 127
4.2. Kultura w świetle procesów ograniczania różnic między systemami rachunkowości 133
4.3. Rachunkowość islamska a proces standaryzacji systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych 139
4.4. Rachunkowość chińska a proces standaryzacji systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych 152

Zakończenie 163
Literatura 165
Spis rysunków i wykresów 173
Spis tabel 174