KFIRNaukaPublikacjeInstytucje finansowe z sercem. Historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych

Instytucje finansowe z sercem. Historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych

Spółdzielczość kredytowa ma długie i bogate tradycje. Różnorodne uwarunkowania sprawiły, że jej obecna sytuacja na świecie jest bardzo zróżnicowana. W jednych systemach finansowych odgrywa ona istotną rolę, w innych małą, a jeszcze w innych w ogóle nie jest znana. Wśród ponad setki krajów na świecie, w których jest ona obecna - obok Polski - są również Stany Zjednoczone, przywoływane jako przykład państwa, w którym spółdzielczość kredytowa - działająca w postaci credit unions - rozwinęła się na niespotykaną skalę, osiągnęła pełną dojrzałość i największy sukces. Zweryfikowanie tego poglądu stało się motywem przewodnim, pobudzającym do napisania niniejszej książki.

Za jej cel uznano zbadanie i zdiagnozowanie rzeczywistej sytuacji spółdzielczości kredytowej we wspomnianym kraju, aby umożliwić polskiemu Czytelnikowi zapoznanie się z nią i wyciągnięcie stosownych wniosków, które być może staną się w przyszłości podwaliną działań warunkujących i umacniających sukces spółdzielczości kredytowej w Polsce. W rezultacie, w książce przedstawiono charakterystykę unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych, dokonaną na podstawie analizy różnych aspektów ich działania zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Zakres czasowy książki obejmuje cały okres funkcjonowania amerykańskich unii kredytowych - od ich powstania w pierwszej dekadzie XX wieku, aż do dziś, ale szczególną uwagę poświęcono w niej przede wszystkim okresowi 2006-2010.

Tytuł: Instytucje finansowe z sercem - historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych
Autor: T. Orzeszko
Wydawnictwo: CeDeWu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7556-426-6
Liczba stron: 197
Rodzaj oprawy: miękka
Format: B5

Pozycja w wydawnictwie

Spis treści
Wprowadzenie    9
Rozdział 1
Zasady spółdzielcze i początki spółdzielczości kredytowej w Stanach Zjednoczonych    13

1.1. Historycznie ukształtowane zasady spółdzielcze jako podstawa działania amerykańskich unii kredytowych    13
1.2. Pierwowzory amerykańskich unii kredytowych    14
1.3. Pierwsi propagatorzy amerykańskich unii kredytowych i ich następcy    20
1.3.1. Pionier spółdzielczości kredytowej w Ameryce Północnej – Alphonse Desjardins    20
1.3.2. Prekursorzy spółdzielczości kredytowej w Stanach Zjednoczonych    22
1.3.3. Liderzy spółdzielczości kredytowej w Stanach Zjednoczonych    34
1.4. Pierwsze unie kredytowe w Stanach Zjednoczonych    37

Rozdział 2
Amerykańskie unie kredytowe jako spółdzielnie finansowe    41

2.1. Unie kredytowe jako element amerykańskiego sektora finansowego    41
2.2. Istota amerykańskich unii kredytowych    44
2.2.1. Pojęcie i zasady funkcjonowania unii kredytowych według Światowej Rady Unii Kredytowych    44
2.2.2. Misja i atrybuty amerykańskich unii kredytowych    47
2.2.3. Czynniki determinujące odmienność unii kredytowych od innych spółdzielni i innych instytucji finansowych    49
2.3. Typologia amerykańskich unii kredytowych    54
2.4. Podstawy prawne działania amerykańskich unii kredytowych    66
2.4.1. Zarys ewolucji podstawowych norm prawnych regulujących funkcjonowanie amerykańskich unii kredytowych    66
2.4.2. Obowiązujące normy prawne regulujące funkcjonowanie amerykańskich unii kredytowych    69
2.5. Oferta amerykańskich unii kredytowych    76
2.5.1. Zakres usług świadczonych przez unie kredytowe osób fizycznych    76
2.5.2. Zakres usług świadczonych przez korporacyjne unie kredytowe    95
2.6. Przywileje podatkowe amerykańskich unii kredytowych    100
2.7. Korzyści z funkcjonowania amerykańskich unii kredytowych dla ich członków i społeczeństwa amerykańskiego    105
2.8. Instytucje regulujące i nadzorujące działalność amerykańskich unii kredytowych    107
2.9. Instytucje wspomagające amerykański sektor unii kredytowych    113
2.9.1. Instytucje ubezpieczające wkłady zgromadzone w amerykańskich uniach kredytowych    113
2.9.2. Związki gospodarcze amerykańskich unii kredytowych    116
2.9.3. Podmioty usługowe specjalizujące się w obsłudze amerykańskich unii kredytowych    122

Rozdział 3
Potencjał i kondycja finansowa oraz krajowe i międzynarodowe znaczenie amerykańskich unii kredytowych    125

3.1. Sieć amerykańskich unii kredytowych    125
3.1.1. Liczba unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych    125
3.1.2. Terytorialne rozmieszczenie unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych    131
3.1.3. Liczba oddziałów unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych    134
3.2. Członkowie amerykańskich unii kredytowych    135
3.3. Zatrudnienie w amerykańskich uniach kredytowych    136
3.4. Aktywa amerykańskich unii kredytowych    138
3.5. Należności kredytowe amerykańskich unii kredytowych    143
3.6. Kapitał własny amerykańskich unii kredytowych    148
3.7. Oszczędności zgromadzone w amerykańskich uniach kredytowych    150
3.8. Kondycja finansowa amerykańskich unii kredytowych    153
3.8.1. Efektywność finansowa unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych    154
3.8.2. Bezpieczeństwo unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych    157
3.8.3. Kondycja finansowa ubezpieczonych federalnie unii kredytowych osób fizycznych w Stanach Zjednoczonych – ocena na podstawie CAMEL    164
3.9. Rola unii kredytowych w amerykańskim sektorze finansowym i bankowym – resume    166
3.10. Amerykańskie unie kredytowe na tle spółdzielczości kredytowej na świecie    167

Zakończenie    171
Bibliografia    173
Spis regulacji prawnych    183
Spis tabel    187
Spis rysunków    190
Spis wykresów    191
Załączniki    193