Wydrukuj tę stronę

Bankowe rezerwy na straty kredytowe - praktyka światowa

Ryzyko stanowi nieodłączny atrybut każdej działalności gospodarczej, gdyż z różnych powodów nie można go całkowicie wyeliminować. Tradycyjnym instrumentem łagodzenia negatywnych skutków ryzyka bankowego są rezerwy na straty kredytowe. Zasady ich funkcjonowania ocenia się jako niedoskonałe i uznaje się je za jeden z czynników sprzyjających powstawaniu, a także trwaniu kryzysów finansowych. Wśród wad wspomnianych zasad wymienia się: złożoność, retrospektywność i procykliczność oraz wewnętrzną niespójność, jak również niejednolitość, która jest wynikiem nieskutecznej harmonizacji.

Brak jednolitych, powszechnie akceptowanych wzorców w omawianym zakresie sprawia, że rozwiązania stosowane w praktyce banków w poszczególnych krajach różnią się. Istniejące różnice w zasadach funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe – utrudniające ich poznanie i ocenę oraz porównywalność, zwłaszcza w sytuacji całkowitego braku lub też ograniczonej ich transparentności – są przyczyną poważnych problemów (np. utrudniają prawidłową ocenę sytuacji banków oraz zaburzają sprawiedliwą walkę konkurencyjną na rynku bankowym).

Celem książki jest prezentacja zasad funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w sześciu krajach świata, tj. w: Argentynie, Australii, Hiszpanii, Jordanii, Namibii i Stanach Zjednoczonych. Dobór krajów był podyktowany chęcią pokazania rozwiązań reprezentatywnych jednocześnie z wielu różnych punktów widzenia, w tym zwłaszcza ze względu na różne położenie geograficzne krajów, ich przynależność do odmiennych systemów finansowych oraz systemów rachunkowości, a także reprezentujących różne modele bankowości i, wreszcie, z uwagi na znacznie odmienny poziom rozwoju gospodarczego krajów oraz stopień rozwoju ich systemów bankowych.

Publikacja jest adresowana do tych wszystkich, którzy są zainteresowani szeroko rozumianą problematyką bankową z racji wykonywanej pracy lub wyuczonego zawodu, realizowanych badań lub prowadzonych studiów, czy też chęcią poznawania nowego i dbałością o stały rozwój intelektualny.

Tytuł: Bankowe rezerwy na straty kredytowe - praktyka światowa
Autorzy: T. Orzeszko
Wydawnictwo: CeDeWu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7556-412-9
Liczba stron: 254
Rodzaj oprawy: miękka
Format: B5

Pozycja w wydawnictwie

Spis treści
Wprowadzenie 9
Rozdział 1
Bankowe rezerwy na straty kredytowe i zasady ich funkcjonowania w wybranych krajach świata – wprowadzenie 13

1.1. Istota bankowych rezerw na straty kredytowe 13
1.2. Pojęcie, rodzaje i cechy zasad funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe 22
1.3. Prezentacja badanych krajow 25

Rozdział 2
Zasady funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w Argentynie 45

2.1. Banki w Argentynie jako podmioty rezerw na straty kredytowe 45
2.2. Normy determinujące zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w argentyńskich bankach 47
2.3. Przedmiot rezerw na straty kredytowe w argentyńskich bankach 50
2.4. Zasady wyceny rezerw na straty kredytowe w argentyńskich bankach 51
2.5. Pozostałe zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w argentyńskich bankach 58
2.6. Podsumowanie 60

Rozdział 3
Zasady funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w Australii 63

3.1. Instytucje depozytowe w Australii jako podmioty rezerw na straty kredytowe 63
3.2. Normy determinujące zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w australijskich instytucjach depozytowych 68
3.3. Rodzaje rezerw na straty kredytowe w australijskich instytucjach depozytowych mających status krajowych 70
3.4. Przedmiot rezerw na straty kredytowe w australijskich instytucjach depozytowych mających status krajowych 74
3.5. Zasady wyceny rezerw na straty kredytowe w australijskich instytucjach depozytowych 77
3.6. Pozostałe zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w australijskich instytucjach depozytowych 84
3.7. Podsumowanie 88

Rozdział 4
Zasady funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w Hiszpanii 91

4.1. Instytucje kredytowe w Hiszpanii jako podmioty rezerw na straty kredytowe 91
4.2. Normy determinujące zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w hiszpańskich instytucjach kredytowych 96
4.3. Rodzaje rezerw na straty kredytowe w hiszpańskich instytucjach kredytowych 100
4.4. Przedmiot rezerw na straty kredytowe w hiszpańskich instytucjach kredytowych 103
4.5. Zasady wyceny rezerw na straty kredytowe w hiszpańskich instytucjach kredytowych 108
4.6. Pozostałe zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w hiszpańskich instytucjach kredytowych 125
4.7. Podsumowanie 127

Rozdział 5
Zasady funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w Jordanii 129

5.1. Banki w Jordanii jako podmioty rezerw na straty kredytowe 129
5.2. Normy determinujące zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w jordańskich bankach 133
5.3. Rodzaje rezerw na straty kredytowe w jordańskich bankach 135
5.4. Przedmiot rezerw na straty kredytowe w jordańskich bankach 137
5.5. Zasady wyceny rezerw na straty kredytowe w jordańskich bankach 140
5.6. Pozostałe zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w jordańskich bankach 145
5.7. Podsumowanie 146

Rozdział 6
Zasady funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w Namibii 149

6.1. Instytucje bankowe w Namibii jako podmioty rezerw na straty kredytowe 149
6.2. Normy determinujące zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w namibijskich instytucjach bankowych 152
6.3. Rodzaje rezerw na straty kredytowe w namibijskich instytucjach bankowych 154
6.4. Przedmiot rezerw na straty kredytowe w namibijskich instytucjach bankowych 157
6.5. Zasady wyceny rezerw na straty kredytowe w namibijskich instytucjach bankowych 162
6.6. Pozostałe zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w namibijskich instytucjach bankowych 168
6.7. Podsumowanie 171

Rozdział 7
Zasady funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe w Stanach Zjednoczonych 173

7.1. Depozytowe instytucje kredytowe w Stanach Zjednoczonych jako podmioty rezerw na straty kredytowe 174
7.2. Normy determinujące zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w amerykańskich depozytowych instytucjach kredytowych 185
7.3. Rodzaje rezerw na straty kredytowe w amerykańskich depozytowych instytucjach kredytowych 192
7.4. Przedmiot rezerw na straty kredytowe w amerykańskich depozytowych instytucjach kredytowych 194
7.5. Zasady wyceny rezerw na straty kredytowe w amerykańskich depozytowych instytucjach kredytowych 211
7.6. Pozostałe zasady funkcjonowania rezerw na straty kredytowe w amerykańskich depozytowych instytucjach kredytowych 227
7.7. Podsumowanie 233

Zakończenie 235
Bibliografia 241
Regulacje prawne 245
Inne źródła 249
Spis tabel 255
​Spis rysunków 257