KFIRNaukaPublikacjeMikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka

Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka

​Wśród najpoważniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem w XXI wieku znajduje się m.in. ograniczanie wymiaru zjawiska ubóstwa, które będąc kategorią uniwersalną i nieznającą granic, dotyka ponad 3 mld mieszkańców Ziemi. Walka z przyczynami i konsekwencjami biedy prowadzona jest na wielu płaszczyznach, wśród których istotne znaczenie odgrywa przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Jednym z instrumentów zwiększających dostępność usług finansowych dla ubogich, a zarazem dających szansę na zmianę ich statusu społeczno-ekonomicznego są mikrofinanse, których dynamiczny rozwój obserwowany jest od lat 70. XX wieku.

Idea i narzędzia mikrofinansowania nie są obce żadnej kulturze a kształt operacyjny podmiotów mikrofinansowych i ich produktów dostosowuje się nie tylko do uwarunkowań, jakie stawia przed nimi cel aktywności mikrofinansowej, ale i do środowiska, w którym jest on realizowany. Przykładem szczególnego oddziaływania uwarunkowań kulturowych na kształt aktywności mikrofinansowej są islamskie podmioty mikrofinansowe, których funkcjonowanie w pełni podporządkowuje się religijnemu i kulturowemu kodowi Islamu.

Celem poniższego opracowania staje się próba ukazania uwarunkowań i specyfiki działania podmiotów mikrofinansowych w świetle wyzwań, jakie przed ideą i operacyjną charakterystyką aktywności mikrofinansowej stawia religia Islamu. Realizacja tak wyznaczonego zadania opiera się na sformułowaniu w treści książki odpowiedzi, dotyczących zagadnień:

  • charakterystyki zjawiska wykluczenia finansowego oraz roli, jaką w jego ograniczaniu może odegrać praktyczna implementacja idei mikrofinansów,
  • istoty Islamu rozpatrywanej zarówno z punktu widzenia doktryny religijnej, jego ekonomicznego oblicza oraz uwarunkowań, jakie definiuje on wobec podmiotów finansowych,
  • przesłanek działania, specyfiki operacyjnej oraz wyzwań formułowanych wobec islamskich podmiotów mikrofinansowych,
  • praktycznej prezentacji islamskich podmiotów mikrofinansowych funkcjonujących w regionach świata o zróżnicowanej charakterystyce społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Praca, kierowana jest do osób zainteresowanych kwestią finansowych instrumentów walki ze zjawiskiem ubóstwa oraz specyficznych rozwiązań, jakie dla realizacji tego celu proponują islamskie podmioty mikrofinansowe. Stąd też, odbiorcami tego opracowania stać się mogą zarówno praktycy i teoretycy zajmujący się problematyką mikrofinansów oraz osoby chcące pozyskać informacje na temat jednego z oblicz Islamu, którym jest mikrofinansowe wsparcie muzułmanów przez podmioty działające w zgodzie z normami Shari’.

Tytuł: Mikrofinanse islamskie - założenia, produkty, praktyka
Autorz: J. Adamek 
Wydawnictwo: CeDeWu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7556-233-0
Liczba stron: 143
Rodzaj oprawy: miękka
Format: B5

Pozycja w wydawnictwie

Spis treści
Wpro­wa­dze­nie 7
Roz­dział 1.
Mi­kro­fi­nan­se – za­gad­nie­nia wstęp­ne 11

1.1. Wy­klu­cze­nie fi­nan­so­we 11

1.2. Mi­kro­fi­nan­se ja­ko in­stru­ment wal­ki z ubó­stwem 20

1.3. Mi­kro­fi­nan­se na świe­cie – rys sta­ty­stycz­ny 3

Roz­dział 2.
Eko­no­micz­ne obli­cze Isla­mu 45

2.1. Islam na świe­cie 45

2.2. Eko­no­mia Isla­mu – kon­cep­cja, za­ło­że­nia 49

2.3. Islam­skie uwa­run­ko­wa­nia funk­cjo­no­wa­nia podmio­tów fi­nan­so­wych 57

Roz­dział 3.
Islam­skie podmio­ty mi­kro­fi­nan­so­we 69

3.1. Prze­słan­ki funk­cjo­no­wa­nia is­lam­skich podmio­tów mi­kro­fi­nan­so­wych 69

3.2. Islam­skie podmio­ty mi­kro­fi­nan­so­we – cha­rak­te­ry­sty­ka 74

3.3. Islam­skie podmio­ty mi­kro­fi­nan­so­we – rys sta­ty­stycz­ny 81

3.4. Wy­zwa­nia roz­wo­jo­we is­lam­skich podmio­tów mi­kro­fi­nan­so­wych 84

Roz­dział 4.
Pro­duk­ty is­lam­skich podmio­tów mi­kro­fi­nan­so­wych 93

4.1. Islam­skie pro­duk­ty mi­kro­fi­nan­so­we – ce­chy, kla­sy­fi­ka­cja 93

4.2. Pro­duk­ty mi­kro­fi­nan­so­we skie­ro­wa­ne na po­kry­cie po­trzeb ka­pi­ta­ło­wych 95

4.3. Mi­kro­fi­nan­so­we pro­duk­ty de­po­zy­to­wo­-osz­częd­no­ścio­we 109

4.4. Pro­duk­ty mi­kro­ubez­pie­cze­nio­we 110

Roz­dział 5.
Prak­ty­ka funk­cjo­no­wa­nia is­lam­skich podmio­tów mi­kro­fi­nan­so­wych 117

5.1. Islam­skie podmio­ty mi­kro­fi­nan­so­we na świe­cie – obraz 117

5.2. Mi­kro­fi­nan­se is­lam­skie w In­do­ne­zji 120

5.3. Dzia­łal­ność mi­kro­fi­nan­so­wa w Egip­cie 126

5.4. Islam­scy po­śred­ni­cy fi­nan­so­wi w Au­stra­lii 129

Za­koń­cze­nie 135
Bi­blio­gra­fia 139