KFIRNaukaPublikacjeRyzyko ekologiczne w działalności banku

Ryzyko ekologiczne w działalności banku

Książ­ka po­świę­co­na jest cie­ka­wej i no­wa­tor­skiej pro­ble­ma­ty­ce stra­te­gii uni­ka­nia ry­zy­ka eko­lo­gicz­ne­go w dzia­łal­no­ści kre­dy­to­wej ban­ków. Mię­dzy in­ny­mi omó­wio­ne są: – na­ro­dzi­ny ban­ko­wo­ści pro­eko­lo­gicz­nej, pro­duk­tów te­go ty­pu ban­ko­wo­ści i jej stra­te­gii, – za­gad­nie­nia oce­ny zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw przy uwzględ­nie­niu czyn­ni­ka eko­lo­gicz­ne­go, – me­to­do­lo­gia uwzględ­nia­nia czyn­ni­ka eko­lo­gicz­ne­go w ban­ko­wych pro­ce­du­rach kre­dy­to­wych, – zna­cze­nie pro­eko­lo­gicz­nej orien­ta­cji wy­twór­ców, kon­su­men­tów, in­we­sto­rów, ban­kow­ców, ko­niecz­nych zmian w świa­do­mo­ści i sys­te­mach war­to­ści śro­do­wisk bi­zne­su, fi­nan­sów, ban­ko­wo­ści.

Tytuł: Ryzyko ekologiczne w działalności banku
Autor: G. Borys
Wydawca: BIBLIOTEKA MENEDŻERA I BANKOWCA
Rok wydania: 2000
ISBN: 83-85776-47-8
Stron: 224
Format: B5