KFIRNaukaPublikacjeInstytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla MSP – doświadczenia polskie i zagraniczne

Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla MSP – doświadczenia polskie i zagraniczne

W książce omówiono zabezpieczenia transakcji kredytowej w kontekście dostępności kapitałów obcych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Scharakteryzowano istotę instytucji gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono rozważania nad historią podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony gwarancyjnej oraz scharakteryzowano działalność tych instytucji w innych krajach.

Zaprezentowano zagadnienia dotyczące organizacji polskiego systemu poręczeń kredytowych oraz oceniono dotychczasowe rezultaty jego funkcjonowania. Dokonano także porównania zasad organizacji i działania rodzimych poręczycieli z najlepszymi praktykami w tym zakresie, opartymi na doświadczeniach płynących z działalności instytucji zabezpieczeniowych w różnych regionach świata.