Wydrukuj tę stronę

Specjalność "Rachunkowość i doradztwo finansowe"

Utworzenie w 2007 roku specjalność Rachunkowość i Doradztwo Finansowe było odpowiedzią na zmiany w reformującej się polskiej gospodarce. Program zajęć stworzony dla specjalności RiDF kładzie nacisk nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej ale także na opanowanie praktycznych umiejętności , niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Studentów specjalności RiDF kształcą wysokiej klasy specjaliści, posiadający duże doświadczenie zawodowe i praktykę gospodarczą.

Studia o kierunku Ekonomia biznesu i finanse i specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE przygotowują do pracy w:

 • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw
 • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw
 • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem
 • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych
 • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych
 • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych
 • biurach rachunkowych
 • firmach konsultingowych i audytorskich
 • firmach doradztwa finansowego
 • kancelariach podatkowych

Studia na specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE dają przepustkę do zdobycia zawodu:
 • głównego księgowego
 • biegłego rewidenta
 • audytora
 • doradcy podatkowego, kredytowego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego
 • analityka finansowego
 • maklera
 • brokera ubezpieczeniowego
 • aktuariusza
 • inspektora kontroli skarbowej i podatkowej


Absolwent specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE posiada wiedzę i praktyczne umiejętności takie jak:

 • prowadzenie uproszczonej i pełnej ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • rozliczanie kosztów, ich analizy i oceny
 • posługiwanie się nowoczesnymi rachunkami kosztów w procesach zarządczych,
 • prowadzenie analiz finansowych w oparciu o sprawozdania finansowe ( w tym pro forma) pro forma oraz wnioskowanie o bieżącej i przyszłej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, banku i firmy ubezpieczeniowej
 • prowadzenie analiz przedsięwzięć inwestycyjnych
 • prowadzenie analiz w zakresie kształtowania struktury kapitału i budowania strategii finansowania przedsiębiorstw
 • sporządzanie biznes planów
 • sporządzanie budżetu przedsiębiorstw w systemie controllingu
 • sporządzania analizy efektywności inwestycji w instrumenty finansowe i budowę strategii tych inwestycji
 • rozpoznawania nadużyć i oszustw finansowych oraz fałszowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • badanie konkurencyjności palety usług bankowych, ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz interaktywna ich sprzedaż z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych kanałów dystrybucji na rzecz osób fizycznych, samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw
 • doradztwo z zakresie osobistych planów finansowych (np. gromadzenia środków na starość)
 • badania możliwości pozyskiwania pomocy publicznej przez przedsiębiorców i środków pomocy unijnych
 • doradztwo w zakresie tworzenia tarczy podatkowej oraz wyjaśniania zakresu obowiązków podatkowych 

Zajęcia na specjalności RiDF

Realizacja przedmiotów na specjalności Rachunkowość i Doradztwo Finansowe kładzie nacisk nie tylko na teoretyczne przygotowanie studenta do późniejszej pracy. W bardzo dużej mierze proces dydaktyczny polega na przekazywaniu praktycznej wiedzy, która jest bardzo przydatna studentom podczas poszukiwania pracy jak również w późniejszym okresie zawodowo czynnym. Dzięki nieustannemu udoskonalaniu programu specjalności Rachunkowość i Doradztwo Finansowe, studenci są doskonale przygotowani do pracy nie tylko w jednostkach administracji publicznej czy prywatnych podmiotach gospodarczych ale również nabywają wiedzę niezbędną do właściwego zarządzania własną firmą z grupy MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Wiedza na zajęciach przekazywana jest przez osoby o bogatym doświadczeniu praktycznym.

Przedmioty na specjalności

Rachunkowość podatkowa

Biznes plan i innowacyjne formy finansowania

Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe

Strategie finansowo-emerytalne

Doradztwo inwestycyjne

Rachunkowość informatyczna

Kadry i płace

 

Aktualne programy studiów i syllabusy do przedmiotów można znaleźć na stronie Filii w Jeleniej Górze

Ostatnio zmieniany niedziela, 25 październik 2020 19:30