KFIR

dr Wojciech Krawiec

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 241, budynek A, pokój 99

Konsultacje

Przebieg kariery naukowej:

- uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 2001 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Rynek agresywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999 - 2000"
- uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce"

Zainteresowania naukowe:

- analiza finansowa 
- rachunkowość 
- rynek kapitałowy

Zajęcia dydaktyczne:

- Rachunkowość informatyczna
- Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Wybrane publikacje:

[1.] Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych. (w:) Zarządzanie i marketing. Pod red. T. Orzeszko. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 934, Wrocław 2002, str. 125-141.

[2.] Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. (w:) Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Pod red. G. Borys. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 982, Wrocław 2003, s. 189-202.

[3.] Wirtualne kanały dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. (w:) Zarządzanie i marketing. Pod red. T. Orzeszko. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 997, Wrocław 2003, str. 77-87.

[4.] Metody wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych. (w:) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pod red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2005, str. 106-112.

[5.] Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych rachunkowości. (w:) Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Pod red. G. Borys. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2006, str. 195-207 (współautorstwo, D. Kubiak).

[6.] Fundusze hedgingowe - nowy typ funduszy inwestycyjnych w Polsce. (w:) Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. Tom 1. Pod red. T. Znanieckiej. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006, str. 377-386.

[7.] Rodzaje zagrożeń w odniesieniu do systemów informatycznych rachunkowości. (w:) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pod red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006, str. 146-151 (współautorstwo, D. Kubiak).

[8.] Funkcjonalność systemu finasowo-księgowego „Rewizor GT” a wymagania wobec systemów finansowo-księgowych. (w:) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pod red. T. Kiziukiewicz. Zeszyty Naukowe 464. Prace Katedry Rachunkowości Nr 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, str. 163-169 (współautorstwo, D. Kubiak).

[9.] Fundusze aktywów niepublicznych – regulowana forma funduszy private equity/venture capital. (w:) Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka. Pod red. G . Borys. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1186, Wrocław 2007, str. 133-144.

[10.] Praktyczna realizacja zapisu art. 158 ustawy o funduszach inwestycyjnych przez polskie fundusze inwestycyjne. (w:) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować. Pod red. S. Buczek i A. Fierla. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, str. 181-194.

[11.] Kontrola wewnętrzna w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. (w:) Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka. Pod red. J. Adamka. Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 70, Wrocław 2009, s. 78-89.

[12.] Zmiany w zakresie pośrednictwa i doradztwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. (w:) Rynek finansowy w erze zawirowań, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 217-224.

[13.] Funkcjonowanie parków narodowych w warunkach reformy sektora finansów publicznych – propozycje de lege ferenda. (w:) Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 2. Problemy regionalne i lokalne, red. K. Michałowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 136-148 (współautorstwo, A. Babczuk).

[14.] Uproszczona procedura notyfikacji funduszy inwestycyjnych oraz procedury łączenia funduszy i aktywów funduszy – charakterystyka wybranych regulacji dyrektywy UCITS IV. (w:) Nauki o finansach 4, Pod red. G. Borys, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 127, Wrocław 2010, s. 203-218.

[15.] Paszport spółek zarządzających i kluczowe informacje dla inwestorów – charakterystyka wybranych instrumentów dyrektywy UCITS IV. (w:) Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka. Pod red. J. Adamka. Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 121, Wrocław 2010, s. 96-108.

[16.] Organizacja e-księgowości w przedsiębiorstwie. (w:) Rachunkowość w teorii i praktyce. Pod red. T. Kiziukiewicz. Zeszyty Naukowe Nr 625. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 32., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, str. 563-578 (współautorstwo, D. Kubiak).

[17.] Znaczenie dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. (w:) Annales UMCS Sec. H, Tom XLVI z.1, red. J. Węcławski, P. Karpuś, UMCS 2012, s. 285-294.

[18.] Fundusze surowcowe i ich efektywność w okresie zawirowań na rynkach finansowych. (w:) Annales UMCS Sec. H, Tom XLVI z.4, red. J. Węcławski, P. Karpuś, UMCS 2012, s. 437-447.

[19.] The efficiency of active asset allocation funds in the period of instability at financial markets. (w:) Folia Oeconomica Stetinensia 12(20) 2012/2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 147-159.

[20.] Polish Socially Responsible Investment Funds – investment Policy and efficiency, (w:)Finance and Accountancy for Sustaiable Development – Sustainable Finance, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 302, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 101-109.

Więcej w tej kategorii: « dr Jarosław Dziuba